Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Školní družina

PRACOVIŠTĚ GEBAUEROVA

Děti touží především po přirozeném pohybu a hře s kamarády. K tomu, aby si splnily tyto touhy, jim ale přestávky mezi školním vyučováním rozhodně nestačí. Školní družina se stará o zájmové vzdělávání dětí, poskytuje kvalifikovaný dohled a dětem nabízí aktivní odpočinek po škole s jejich vrstevníky.

Provozní doba

Každý den školního vyučování od 11:40 do 15:00

Kontakt

mobil: 732 865 444 

Přihlašování a odhlašování žáků

Zápis se provádí vždy 1. den nového školního roku (dále také během školního roku podle potřeby rodičů - nástup do zaměstnání, uvolnění místa ve ŠD apod.). Žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněného zápisového lístku s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny. O přijetí rozhoduje ředitelka školy.

Odhlásit žáka z docházky do ŠD je možné kdykoliv během roku vyplněním odhlašovacího formuláře. O ukončení může rozhodnout také ředitelka školy z důvodu porušování Vnitřního řádu ŠD, Školního řádu ZŠ Gebauerova nebo neuhrazení měsíčního poplatku.

Hrazení částky za školní družinu

Ve školní družině je stanoven měsíční poplatek 150,-Kč. Platba se provádí hotovostně vždy do 25. dne měsíce předcházejícího. Úlevu od platby mohou mít žáci pouze po vyplnění žádosti a předložení patřičného potvrzení na daný měsíc.

Podmínky vyzvedávání dětí ze ŠD

Při vyzvedávání zvoňte na zvonek v přízemí budovy B (1. stupeň). Vstup do venkovního areálu školy je z bezpečnostních a provozních důvodů časově omezen. Děti vyzvedávejte prosím pouze v těchto časech:

11:40 – 12:00

12:35 – 13:00

13:30 – 15:00

 Při nevyzvednutí žáka

Vychovatelka podle možností informuje telefonicky zákonné zástupce žáka nebo další osoby uvedené na zápisním lístku. Pokud jsou kontakty nedostupné, hlásí vychovatelka tuto skutečnost příslušnému sociálnímu odboru MÚ Ostrava a Policii ČR.

Podmínky docházky do ŠD

Ve ŠD se žáci řídí pokyny vychovatelky a asistentky, Školním řádem a Vnitřním řádem ŠD. Pokud žák soustavně porušuje tyto pokyny, může být rozhodnutím vychovatelky a vedení školy ze ŠD vyloučen. Žák bez vědomí vychovatelky nebo asistentky neopouští ŠD. Za žáka, který byl ve škole na vyučování, ale do ŠD se nedostavil, vychovatelka nezodpovídá.

Jídlo, pití, oblečení

Během pobytu ve ŠD je dětem kdykoliv dovoleno a umožněno pití a konzumace vlastních svačin. Děti se mohou stravovat také ve školní jídelně - hrazení stravného zajišťují zákonní zástupci sami. Do ŠD si žáci nosí vhodný sportovní oděv na venkovní aktivity.


PRACOVIŠTĚ IBSENOVA

Poslání školní družiny

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace žáků a usměrňování jejich spontánních aktivit.

Provozní doba školní družiny

11:40 hod. – 15:00 hod.

Kontakt:

Mobil: 604 638 455

Charakteristika naší družiny

Kapacita družiny je 30 dětí – 1 oddělení.

Školní družina se nachází v přízemí školy vedle školní hudebny.

Do naší družiny docházejí děti z nultého, prvního, druhého a třetího ročníku. K činnostem ŠD využíváme prostory družiny a herny. Máme k dispozici také ostatní prostory školy, např. tělocvičnu a kuchyňku. Pokud je to jen trochu možné, chodíme s dětmi ven – na dětské hřiště, které se nachází za budovou naší školy. Víme, že děti tráví ve škole většinu celého dne, proto chceme, aby byly alespoň část dne venku. Především sportujeme, hrajeme míčové a pohybové hry.

Přijímání žáků do školní družiny

Přihlašování a odhlašování dětí žáků zajišťuje vychovatelka ŠD.

Zápisní lístek

  • zápis se provádí 1. den na začátku školního roku, nebo během roku, dle potřeby rodičů
  • musí být řádně vyplněn (tzn. vše o žákovi, telefonické spojení na zákonné zástupce, odchody žáka, popř. osoby vyzvedávající žáka)
  • škola si vyhazuje právo výběru žáků při velkém počtu zájemců – přednost mají děti zaměstnaných rodičů, děti z nižších ročníků a děti s více sourozenci u nás ve škole

Uvolnění žáka

V jinou dobu, nebo s jinou osobou, než je zapsána na zápisním lístku, bude možné jen písemně na lístečku či v žákovské knížce. Bez písemné žádosti, potvrzené zákonnými zástupci, žák nebude uvolněn.

Odhlášení dítěte

Odhlášení dítěte se provádí taktéž písemně. Je třeba vyplnit odhlašovací lístek u vychovatelky.

Při nevyzvednutí žáka

Vychovatelka podle možností informuje telefonicky zákonné zástupce žáka nebo další osoby uvedené na zápisním lístku. S žákem ve družině vyčká do příchodu zákonných zástupců, nebo další osoby určené zákonnými zástupci. Případné nevyzvednutí dítěte ze ŠD hlásí vychovatelka příslušnému sociálnímu odboru MÚ Ostrava a Policii ČR.

Příchod do družiny

Děti, které končí výuku v 11:40 hod. přebírá po skončení vyučování u šaten vychovatelka. Tam se shromáždí a odcházejí společně do školní družiny. Děti, které končí po 5. vyučovací hodině tj. v 12:35 hod. přivede do ŠD vyučující a předá děti vychovatelce. Za dítě, které nebude řádně předáno, vychovatelka neručí.

Opuštění družiny

Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny nikdy neopouští. Odchází pouze podle zaznamenaného času na zápisním lístku, nebo se zákonnými zástupci (popř. dalšími osobami uvedenými na zápisním lístku).

Ustanovení o platbách zákonných zástupců za pobyt žáka ve ŠD

Ve školní družině je stanoven poplatek 150 Kč měsíčně. Platba se provádí hotovostně vždy do 25. dne měsíce předcházejícího. Úlevu mají rodiče pouze po předložení oznámení o přiznání dávky sociální podpory s platným datem, kterou musí předložit taktéž do 25. dne měsíce předcházejícího.

BOZP

Žáci se řídí vnitřním řádem ŠD.

Na začátku školního roku a dále během roku jsou žáci zapsaní do školní družiny poučeni o bezpečnosti při činnostech, o chování ve družině a seznámeni s vnitřním řádem školní družiny. Během pobytu ve školní družině je dětem kdykoliv dovoleno a umožněno pití a konzumace vlastních svačin.

Chování

Ze ŠD může být žák také vyloučen z důvodu nerespektování řádu ŠD, vnitřního řádu ŠD, dlouhodobé neomluvené absence, neuhrazení měsíčního poplatku (pokud jsou rodiče plátci) a nedodání oznámení o přiznání dávky sociální podpory.

Komunikace s rodiči

Informace rodičům o práci a chování dětí podává vychovatelka ústně při běžném styku, písemně nebo jinou vhodnou formou. Stejně tak se mohou rodiče kdykoliv obrátit na vedení školy.

 

Vnitřní řády školních družin na obou pracovištích v plném znění najdete v záložce Dokumenty.