Školní družina- pracoviště Gebauerova

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 
Školní družina (dále jen ŠD) je součástí ZŠ Gebauerova, zabezpečuje všestranný rozvoj dětí a péči o ně v době uvedené na zápisním lístku. 

Provozní doba školní družiny: 11.40 – 15.00 hod

V 11.40 hod čeká děti vychovatelka u šaten. Tam se shromáždí a odcházejí společně. Svršky si uloží za dohledu vychovatelky v určené šatně ŠD.
Ve 12.35 hod (tj. po 5. vyuč.hodině, příp. po dalším vyučování, kroužcích …) přivede do družiny vyučující, předá děti vychovatelce. Za dítě, které nebude řádně předáno, vychovatelka neručí. Sami docházejí pouze žáci 5. třídy. 

Základní lokalizace
ŠD se nachází v přízemí budovy B vedle školní jídelny. Využívá také prostor herny, přilehlé chodby, školního a dětského hřiště. 

Přihlašování a odhlašování žáků zajišťuje vychovatelka ŠD 

Zápis se provádí 1. den nového školního roku (dále také během školního roku podle potřeby rodičů – nástup do zaměstnání, uvolnění místa ve ŠD apod). Rodiče jsou povinni vyplnit zápisní lístek dítěte (iniciály, čas a osobu vyzvedávání dítěte). Jiné osobě, než je uvedena na zápisním lístku, nebude dítě předáno. Stane-li se, že se uvedené osoby pro dítě nemohou dostavit, oznámí toto rodiče vychovatelce předem písemně a označí osobu náhradní.

Škola si vyhrazuje právo výběru žáků při velkém počtu zájemců. Přednost mají děti zaměstnaných rodičů, děti nižších ročníků a děti s více sourozenci u nás ve škole. 

Odhlášení dítěte se provádí taktéž písemně. Je třeba vyplnit odhlašovací lístek.

Ze ŠD může být žák také vyloučen z důvodu nerespektování řádu ŠD, vnitřního řádu ŠD, dlouhodobé neomluvené absence, neuhrazení měsíčního poplatku (pokud jsou rodiče plátci). 

Ustanovení o platbách zákonných zástupců za pobyt žáka ve ŠD
Dle Směrnice ředitelky školy č. 14 O příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů přispívají rodiče částkou 100 Kč měsíčně. Platba se provádí hotovostně vždy do 25. dne měsíce předcházejícího. Úlevu mají rodiče pouze po předložení Oznámení o přiznání dávky sociální podpory s platným datem. 

Podmínky docházky do ŠD
Ve ŠD se žáci řídí pokyny vychovatelky a asistentky, školním řádem, řádem ŠD. Pokud žák soustavně porušuje tyto pokyny, může být rozhodnutím vychovatelky a vedení školy ze ŠD vyloučen. Žák bez vědomí vychovatelky nebo asistentky neopouští ŠD. Případné nevyzvednutí dítěte ze ŠD hlásí vychovatelka příslušnému sociálnímu odboru MÚ Ostrava a Policii ČR.

Během pobytu ve ŠD je dětem kdykoliv dovoleno a umožněno pití a konzumace vlastních svačin. Škola zajišťuje stravování ve školní jídelně – obědy. Stravné hradí rodiče sami. Obědy prostřednictvím tzv. čipů objednává děti doprovázející asistentka. V době nepřítomnosti dítěte ve škole musí rodič dítěti odhlásit obědy na tel. školní jídelny ZŠ Gen. Píky 596 612 381, 596 628 733.

Po celou dobu pobytu ve ŠD zodpovídá za žáky a za jejich bezpečnost vychovatelka ŠD, přítomná asistentka, případně zastupující učitel.

Vychovatelka ŠD je povinna poučit žáky o bezpečnosti a chování žáků ve třídě ŠD, v tělocvičně, na hřišti a na dalších místech zvolených pro činnost ŠD. Zápis o poučení se zaznamenává v třídní knize.
Za žáka, který byl ve škole na vyučování, ale do ŠD se nedostavil, vychovatelka nezodpovídá.

Do ŠD si žáci nosí sportovní nebo ochranný oděv. V období horkého počasí i pokrývku hlavy. 


Pravidla styku s rodiči
Informace rodičům o práci ŠD a chování dětí podává vychovatelka i asistentky ústně při běžném styku (vyzvedávání dětí ze ŠD), písemně nebo jinou vhodnou formou. Stejně tak se mohou rodiče kdykoliv obrátit na vychovatelku, asistentky nebo vedení školy. 

© 2015 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz