Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Na naší škole - pracovišti Gebauerova, v roce 2024 již po třetí realizujeme projekt Pébéčko - projekt participativního rozpočtování. Březen 2024 tak byl věnován právě jemu. Máme 11 schválených návrhů, proběhla kampaň a uzavřeli jsme hlasování. Zbývá vyhlásit vítěze a pak zrealizovat projekt/y. Vše můžete sledovat na TÉTO STRÁNCE.

Od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025 realizuje naše škola projekt Učíme se trochu jinak s reg. číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0005144. Dotace je poskytnuta z Operačního programu Jan Amos Komenský. Poskytovatelem dotace je MŠMT. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Na základě rozhodnutí č. MSMT-29760/2022-1 od počátku školního roku 2022/23 realizujeme na naší škole projekt Překonáváme handicapy prostředí, ev. č. 0108/PODSKOL/2022. Poskytnutá dotace ve výši 15 356 325 Kč je financována Evropskou unií – Next Generation EU a je poskytována v rámci Komponenty 3.2. Adaptace kapacity a zaměření školních programů Národního plánu obnovy. Účelem poskytnutí dotace bude během tří školních let (do 31. 8. 2025) posílení školy jako instituce připravené na práci s žáky se sociálním znevýhodněním a heterogenními kolektivy obecně, a jako instituce zastávající respektované místo ve školské soustavě daného regionu.

Bližší informace o personálních pozicích najdete ZDE

Zřizovatel naší školy, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, každoročně podporuje své školy v oblasti volnočasových aktivit pro žáky formou účelového neinvestičního příspěvku.

V roce 2022 získala naše škola tuto dotaci na realizaci svých dvou projektů v celkové částce 70 000 Kč. Projekt s názvem „Zábavné odpoledne ve škole" realizovaný na pracovišti Gebauerova získal dotaci 40 000 Kč, projekt s názvem „Každé odpoledne jiná zábava“ realizovaný na pracovišti Ibsenova získal dotaci 30 000 Kč.

Oba projekty jsou zacíleny na všechny žáky školy a jejich smysluplné trávení odpoledního volného času v podobě nabídky bezplatných kroužků (sportovní, rukodělný, keramický, internetový, logopedický, taneční) i zajímavých aktivit v rámci školní družiny a školního klubu.

Z dané finanční podpory je zajištěno materiální vybavení pro činnost všech zmíněných aktivit, aby tyto mohly být realizovány bezplatně a naši žáci mohli užitečně trávit svůj volný čas.

Národní plán obnovy je souhrnem reforem a investic, které bude Česká republika realizovat v letech 2021 – 2026 z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Tvoří ho šest pilířů, z nichž ministerstvo školství má mj. na starosti v rámci pilíře Vzdělávání a trh práce komponentu 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. 

K dosažení cíle č. 173 škola zakoupila v letech 2022, 2023 a zakoupí i v r. 2024 IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti).

Finančním zdrojem pro tyto prostředky jsou prostředky fondu Evropské unie - Next Generation EU.

Dne 1. 3. 2022 byla zahájena realizace projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III“, jehož nositelem je statutární město Ostrava, do kterého se zapojila také naše škola. Projekt navazuje na cíle, výstupy a zkušenosti získané při řešení předcházejících projektů MAP. Hlavním cílem projektu MAP ORP Ostrava III je zvýšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím podpory společného plánování, výměny zkušeností a spolupráce zřizovatelů, škol a dalších aktérů ve vzdělávání na území SO ORP Ostrava. Aktuální informace získáte na webových nebo facebookových stránkách projektu.

 

Od 1. 1. 2022 jsme zapojeni do programu Doučování žáků škol - realizace Investice 3.2.3 Národního plánu obnovy.
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Děti díky doučování nejen doženou, co nestihly ve škole, ale mohou se ptát na cokoli, co je zajímá, na co v běžných vyučovacích hodinách nezbývá čas, a dozvědí se i to, co ani nevěděly, že je zajímat bude.

Aktivity doučování jsou financovány Evropskou unií - Next Generation EU. Další informace můžete získat na stránce doucovani.edu.cz/pro-rodice nebo www.planobnovycr.cz