REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

Národní plán obnovy je souhrnem reforem a investic, které bude Česká republika realizovat v letech 2021 – 2026 z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Tvoří ho šest pilířů, z nichž ministerstvo školství má mj. na starosti v rámci pilíře Vzdělávání a trh práce komponentu 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. V rámci této komponenty obdržela naše škola finanční prostředky na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Finančním zdrojem pro tyto prostředky jsou prostředky fondu Evropské unie - Next Generation EU.

Dne 1. 3. 2022 byla zahájena realizace projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III“, jehož nositelem je statutární město Ostrava, do kterého se zapojila také naše škola. Projekt navazuje na cíle, výstupy a zkušenosti získané při řešení předcházejících projektů MAP. Hlavním cílem projektu MAP ORP Ostrava III je zvýšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím podpory společného plánování, výměny zkušeností a spolupráce zřizovatelů, škol a dalších aktérů ve vzdělávání na území SO ORP Ostrava. Aktuální informace získáte na webových nebo facebookových stránkách projektu.

 

Vedení školy se rozhodlo uspořádat ve školním roce 2021/22 celoškolní projekt participativního rozpočtování: Pébéčko.

Pébéčko probíhá v několika fázích. Zapojí se do něj žáci školy, kteří mohou předkládat vlastní návrhy projektů. A žáci také hlasováním rozhodnou o vítězných projektech, na jejichž realizaci poskytne Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 40 000 Kč.

Bližší informace o projektu, jeho pravidlech, harmonogram a průběh můžete sledovat na samostatné stránce

Do hlasování bylo schváleno 10 návrhů.

Od 1. 1. 2022 jsme zapojeni do programu Doučování žáků škol - realizace Investice 3.2.3 Národního plánu obnovy.
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Děti díky doučování nejen doženou, co nestihly ve škole, ale mohou se ptát na cokoli, co je zajímá, na co v běžných vyučovacích hodinách nezbývá čas, a dozvědí se i to, co ani nevěděly, že je zajímat bude.

Aktivity doučování jsou financovány Evropskou unií - Next Generation EU. Další informace můžete získat na stránce doucovani.edu.cz/pro-rodice

        

Zřizovatel naší školy, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, každoročně podporuje své školy v oblasti volnočasových aktivit pro žáky formou účelového neinvestičního příspěvku.

V roce 2021 získala naše škola tuto dotaci na realizaci svých dvou projektů v celkové částce 65 000 Kč. Projekt s názvem „Bavíme se ve škole i po škole dotaci“ je realizován na pracovišti Gebauerova, projekt s názvem „Naše odpoledne ve škole“ je realizován na pracovišti Ibsenova.

Oba projekty jsou zacíleny na všechny žáky školy a jejich smysluplné trávení odpoledního volného času v podobě nabídky bezplatných kroužků (sportovní, rukodělný, keramický, internetový, logopedický, taneční) i zajímavých aktivit v rámci školní družiny a školního klubu.

Z dané finanční podpory je zajištěno materiální vybavení pro činnost všech zmíněných aktivit, aby tyto mohly být realizovány bezplatně a naši žáci mohli smysluplně a pro ně přitažlivě trávit svůj volný čas.

Od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2022 realizuje naše škola projekt Dejme dětem další šanci III s reg. číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020508 v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III. Dotace je poskytnuta z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Poskytovatelem dotace je MŠMT. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.

Naše škola je zapojena v projektu MAP. Místní akční plán v oblasti vzdělávání (MAP) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Naše škola se od 1. 9. 2013 zapojila do projektu Ovoce do škol. Projekt se vztahuje na žáky prvních až pátých ročníků základních škol. 

© 2015 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz