Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Máme za sebou už druhý ročník tohoto úspěšného projektu. Žáci si mohli stejně jako loni díky financím zřizovatele MOaP vylepšit prostředí ve škole. Sami podávali návrhy a následně hlasovali, jak finanční obnos 45.000,- Kč investují a co si do školy pořídí. Jeho průběh jste mohli sledovat na této STRÁNCE

Dva vítězné projekty, které vzešly z návrhů a z následného hlasování žáků, se již realizovaly a všichni společně se můžeme těšit z nové řadicí páky k herní sedačce ve školním klubu, ze zrcadel ve třídách i na toaletách a žáci devátého ročníku si také užívají svoji krásnou třídu vylepšenou o relaxační koutek.

Netrpělivě už vyhlížíme další ročník!

Na reportáž FabexTv o PéBéčku na Gebauerovce se můžete podívat ZDE

Národní plán obnovy je souhrnem reforem a investic, které bude Česká republika realizovat v letech 2021 – 2026 z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Tvoří ho šest pilířů, z nichž ministerstvo školství má mj. na starosti v rámci pilíře Vzdělávání a trh práce komponentu 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. 

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila naše škola finanční prostředky:

  • k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií a vybavení za účelem dálkového studia
  • k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Finančním zdrojem pro tyto prostředky jsou prostředky fondu Evropské unie - Next Generation EU.

Ve školním roce 2021/22 proběhl první ročník celoškolního projektu participativního rozpočtování: Pébéčko.

Pébéčko probíhá v několika fázích. Zapojí se do něj žáci školy, kteří mohou předkládat vlastní návrhy projektů. A žáci také hlasováním rozhodnou o vítězných projektech, na jejichž realizaci poskytne Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 40 000 Kč. Bližší informace o projektu, jeho pravidlech, harmonogramu a průběhu jsme mohli sledovat sledovat na samostatné stránce

Do hlasování bylo schváleno 10 návrhů. V červnovém hlasování se shodným počtem hlasů zvítězily rovnou dva návrhy - projekty s čísly 1 a 10. Naši žáci se nyní mohou těšit z relaxačního koutku s knihovničkou a užít si v rámci tělocviku boxovací pytle. Závěrečnou zprávu o průběhu a realizaci si můžete přečíst ZDE a máme pro vás i pár fotografií z realizace vítězných návrhů. 

Naše škola byla v období září–prosinec 2021 zapojena do Národního plánu doučování.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování, který slouží pro doplnění vzdělávacích ztrát způsobených přerušením prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19.  Podpora doučování probíhala v první fázi od 1. 9. do 31. 12. 2021. Podzimní doučování bylo financováno ze státního rozpočtu ČR, projekt se oficiálně jmenoval „Národní plán podpory návratu žáků do škol“. 

Další informace můžete zjistit na této stránce

 

Zřizovatel naší školy, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, každoročně podporuje své školy v oblasti volnočasových aktivit pro žáky formou účelového neinvestičního příspěvku.

V roce 2021 získala naše škola tuto dotaci na realizaci svých dvou projektů v celkové částce 65 000 Kč. Projekt s názvem „Bavíme se ve škole i po škole dotaci“ je realizován na pracovišti Gebauerova, projekt s názvem „Naše odpoledne ve škole“ je realizován na pracovišti Ibsenova.

Oba projekty byly zacíleny na všechny žáky školy a jejich smysluplné trávení odpoledního volného času v podobě nabídky bezplatných kroužků (sportovní, rukodělný, keramický, internetový, logopedický, taneční) i zajímavých aktivit v rámci školní družiny a školního klubu.

Z dané finanční podpory bylo zajištěno materiální vybavení pro činnost všech zmíněných aktivit, aby tyto mohly být realizovány bezplatně a naši žáci mohli smysluplně a pro ně přitažlivě trávit svůj volný čas.

Od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2022 realizovala naše škola projekt Dejme dětem další šanci III s reg. číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020508 v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III. Dotace byla poskytnuta z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Poskytovatelem dotace bylo MŠMT. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.

Naše škola je zapojena do projektu Společně vše doženeme. Tento projekt finančně podpořilo Statutární město Ostrava částkou ve výši 23 000 Kč. Cílem projektu je poskytnout žákům možnost individuálního nebo skupinového doučování s ohledem na zmírnění dopadů ve vzdělávání za období distanční výuky. Doba trvání projektu je červen – říjen 2021.

Rada Moravskoslezského kraje se rozhodla usnesením č. 96/8500 ze dne 21. 9. 2020 poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 na realizaci projektu Modernizace pracovního prostředí pedagogických pracovníků ZŠ Gebauerova – pracoviště Ibsenova ve výši 200 tis. Kč. Projekt byl zrealizován do 31. 12. 2020 a zahrnoval obnovu kancelářského nábytku (kancelářských stolů a židlí, skříní, regálů, věšáků, kontejnerů) pro kvalitní a moderní pracovní zázemí pedagogických pracovníků tohoto pracoviště.

 

Naše škola byla zapojena v projektu MAP. Místní akční plán v oblasti vzdělávání (MAP) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Na tento projekt navazuje Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III, jehož realizace bude zahájena 1. března 2022 a do kterého jsme opět zapojeni.

Naše škola byla zapojena do projektu „GRAMMY“ reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000620. 
Projekt byl realizován v období od 1. 12. 2016 do 30. 11. 2019.
Projekt svými aktivitami při vytváření podmínek pro kvalitnější podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s akcentem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí přispěl k rozvoji klíčových kompetencí žáků potřebných k uplatnění v životě.