Naše škola byla zapojena do projektu „GRAMMY“ reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000620. 
Projekt byl realizován v období od 1. 12. 2016 do 30. 11. 2019.
Projekt svými aktivitami při vytváření podmínek pro kvalitnější podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s akcentem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí přispěl k rozvoji klíčových kompetencí žáků potřebných k uplatnění v životě.

Od 1. 8. 2017 do 31. 5. 2019 realizovala naše škola projekt Dejme dětem další šanci s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005249, v rámci výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I. Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je spolufinancován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.

Naše škola se zapojila prostřednictvím organizace SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. do „Dotačního programu pro nestátní neziskové organizace k podpoře školního stravování žáků základních škol“ v roce 2016 vyhlášeného MŠMT.

Naše škola se zapojila do projektu MŠMT Výzva 56 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, která je zaměřena na rozvoj čtenářské gramotnosti a podporu jazykového, přírodovědného a technického vzdělávání vč. matematiky.

V období od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2015 jsme realizátorem projektu „Školní mediátoři“. Tento projekt je financován z prostředků Statutárního města Ostravy v rámci účelové dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her pro r. 2014 - oblast SOCIÁLNÍ PÉČE a je také v souladu s filozofií programu Sociální inkluze Ostrava!!! - zejména pilíř Vzdělání (Program Sociální inkluze Ostrava). 

Realizace projektu probíhá od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2014. Projekt je zaměřen na žáky 8. a 9. tříd základních škol, kteří stojí před volbou budoucího povolání (týká se žáků, kteří v letošním školním roce 2013/2014 navštěvují 7. a 8. třídu).

Pod reg. číslem CZ.1.07/1.4.00/21.1439 a názvem Multimediální výuka v praxi se naše škola zapojila do projektu EU peníze do škol realizovaného MŠMT České republiky. 

Cílem nám schváleného projektu je zlepšení podmínek pro vzdělávání na základní škole, podpora inovace a zkvalitnění výuky tvorbou a následným používáním nových učebních materiálů a snížení výskytu rizikového chování u žáků naší školy realizací programů primární prevence. 

Dne 5. 6. 2008 škola podepsala „Smlouvu o partnerství“ s obecně prospěšnou společností Envi A se sídlem v Praze, jejíž náplní je příprava a realizace nové koncepce základní školy s rozšířenou výukou estetické výchovy. Do tohoto dlouhodobého projektu je zapojeno prozatím 5 základních škol z celé ČR a je směřován na cílovou skupinu dětí, které pocházejí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, kde nejsou motivovány ke vzdělávání.


V termínu od 7. 11. do 12. 11. 2015  se žáci 2. - 9. ročníku naší školy po pět dní a nocí zúčastnilo ozdravného pobytu - školy v přírodě- v Horní Bečvě v hotelu Cherry.

Ozdravný pobyt byl realizován v rámci projektu „Do přírody za zdravím II“. Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP a spolufinancován městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz.

© 2015 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz