Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Informace o Kurzu

 

Kurz pro získání základního vzdělání (dále jen kurz) pořádá a organizačně zajišťuje Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, p. o. na základě § 55 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a § 12, § 13 a § 22, § 23 vyhlášky č. 48/2005 Sb., v platném znění. 

Podmínky pro přijetí do kurzu: 

Tento typ vzdělávacího programu je určen žákům a dospělým občanům, kteří ukončili obor vzdělání v základní škole v nižším, než devátém ročníku nebo ve speciální (dříve zvláštní) škole. Zájemci se dostaví po předchozí telefonické domluvě do školy, kde vyplní „Přihlášku do kurzu pro získání základního vzdělání" a předloží originál či odevzdají fotokopii vysvědčení z posledního úspěšně dokončeného ročníku základní školy nebo speciální školy (dříve zvláštní školy). 

Organizace kurzu:

Kurz organizuje škola v dálkové formě vzdělávání. V kurzu vyučují pedagogičtí pracovníci, kteří mají příslušnou aprobaci pro jednotlivé předměty. 
Celková délka kurzu je deset měsíců v období září – červen, včetně závěrečných zkoušek. 
Výuka v kurzu probíhá formou konzultací, jednou týdně v odpoledním čase, podle rozvrhu hodin. Ve školním roce 2023/2024 probíhají konzultace každé úterý od 14,00 hodin.
Při zahájení kurzu jsou žáci seznámeni s organizací kurzu, rozvrhem hodin a pravidly docházky. V kurzu je vedena třídní kniha. 

Závěrečné zkoušky:

Na závěr kurzu se konají závěrečné zkoušky z předmětů stanovených školním vzdělávacím programem podle předem daného rozpisu. Závěrečná zkouška se skládá z písemné a ústní části; přesné pokyny podají vyučujících jednotlivých předmětů.
Žákovi, který byl v kurzu při zkouškách na závěr kurzu hodnocen z jednoho nebo více předmětů stupněm prospěchu 5 – nedostatečný, umožní ředitelka školy vykonání opravné zkoušky. Opravná zkouška je komisionální a koná se nejpozději do šesti měsíců od poslední zkoušky na závěr kurzu.
Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek nebo opravných závěrečných zkoušek, žák obdrží vysvědčení o ukončení kurzu základního vzdělání.
O docházce do kurzu, konzultacích z jednotlivých předmětů a závěrečných zkouškách je vedena evidence, která se po skončení kurzu archivuje dle skartačního řádu.