Informace o Kurzu

Kurz pro získání základního vzdělání (dále jen kurz) pořádá a organizačně zajišťuje Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, p. o. na základě § 55 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a § 12, § 13 a § 22, § 23 vyhlášky č. 48/2005 Sb., v platném znění. 

Podmínky pro přijetí do kurzu: 

Tento typ vzdělávacího programu je určen žákům a dospělým občanům, kteří ukončili obor vzdělání v základní škole v nižším, než devátém ročníku nebo ve speciální (dříve zvláštní) škole. Zájemci se dostaví po předchozí telefonické domluvě do školy, kde vyplní „Přihlášku do kurzu pro získání základního vzdělání"a předloží originál či odevzdají fotokopii vysvědčení z posledního úspěšně dokončeného ročníku základní školy nebo speciální školy (dříve zvláštní školy). 


Organizace kurzu:

Kurz organizuje škola v dálkové formě vzdělávání. V kurzu vyučují pedagogičtí pracovníci, kteří mají příslušnou aprobaci pro jednotlivé předměty. 

Celková délka kurzu je deset měsíců v období září – červen, včetně závěrečných zkoušek. 

Výuka v kurzu probíhá formou konzultací, jednou týdně v odpoledním čase, podle rozvrhu hodin. Ve školním roce 2019/2020 probíhají konzultace v pondělí od 14 hodin nebo po dohodě s vyučujícím.

 

Při zahájení kurzu jsou žáci seznámeni s organizací kurzu, rozvrhem hodin a pravidly docházky. V kurzu je vedena třídní kniha. 

 

Závěrečné zkoušky:

Na závěr kurzu se konají závěrečné zkoušky z předmětů stanovených školním vzdělávacím programem podle předem daného rozpisu. Závěrečná zkouška se skládá z písemné a ústní části; přesné pokyny podají vyučujících jednotlivých předmětů.

Žákovi, který byl v kurzu při zkouškách na závěr kurzu hodnocen z jednoho nebo více předmětů stupněm prospěchu 5 – nedostatečný, umožní ředitelka školy vykonání opravné zkoušky. Opravná zkouška je komisionální a koná se: 

a) do dvou měsíců od poslední zkoušky na závěr kurzu, jestliže byl žák hodnocen stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nejvýše ze dvou předmětů, 
b) nejdříve za půl roku od poslední zkoušky na závěr kurzu, jestliže byl žák hodnocen stupněm prospěchu 5 – nedostatečný z více než dvou předmětů. 
Písemnou žádost, o povolení vykonat opravnou zkoušku, předkládá žák ředitelce školy do 30. 6. v dané školním roce.
V případě, kdy žák neuspěje u opravné zkoušky, celkové hodnocení kurzu bude „neprospěl“ a nemá nárok na další opravnou zkoušku. 
 
Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek nebo opravných závěrečných zkoušek, žák obdrží vysvědčení o ukončení kurzu základního vzdělání.
 
O docházce do kurzu, konzultacích z jednotlivých předmětů a závěrečných zkouškách je vedena evidence, která se po skončení kurzu archivuje dle skartačního řádu. 
 
© 2015 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz