Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Školní klub

Školní klub je zřízen jako školské zařízení při Základní škole Ostrava, Gebauerova 8, příspěvkové organizaci. Tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině, není pokračováním školního vyučování. Hlavním posláním školního klubu je zabezpečení zájmové činnosti a odpočinku žáků. Na naší škole provozujeme od 1. září 2020 školní klub na obou pracovištích a to pro žáky 5. - 9. ročníku.

V rámci Školního klubu je pro žáky zajištěn:

 • prostor k odpočinku a relaxaci
 • vyplnění volného času
 • vhodnou formou doplňuje výuku (vypracování domácích úkolů nebo doučování)
 • činnost zájmových kroužků - v tomto školním roce jsou kroužky realizovány v rámci projektů
 • příležitostné akce (nutnost písemného přihlášení)

 

 

 ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU

 1. Školní klub umožňuje žákům odpočinek a rekreaci po školním vyučování, zapojení se do volnočasových aktivit, rozvíjí jejich osobité zájmy a schopnosti. Umožňuje pobyt ve škole po vyučování nebo mezi ním pod odborným pedagogickým dozorem.
 2. Žáci přichází po vyučování sami. Za žáka, který se nedostaví, vychovatel/ka neodpovídá.
 3. Žáci se řídí pokyny vychovatele/ky, asistenta pedagoga popř. školního asistenta a respektují je. Zachovávají ustanovení školního řádu.
 4. Žáci nepoužívají vulgárních slov, jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům a respektují se navzájem.
 5. Do školního klubu jsou přijímáni žáci z II. stupně. Mohou být však přijati i žáci I. st., kteří nedochází do ŠD. Rodiče přihlásí žáky vyplněním zápisního lístku.
 6. Školní klub poskytuje zájmové vzdělávání dle aktuální nabídky zájmových útvarů v příslušném školním roce.
 7. Při vstupu se žáci nahlásí vychovateli/le.
 8. Všichni žáci se chovají tak, aby neohrozili zdraví své a svých spolužáků či jiných osob.
 9. Do herny žáci vstupují přezutí, upravení. Hygienické zásady dodržují dle platných norem. V herně je nutné udržovat čistotu a pořádek.
 10. Žáci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení. Poškodí-li žák zařízení či vybavení, je povinen škodu uhradit.
 11. Do prostoru herny není povolen vstup nepřihlášeným žákům, rodičům ani cizím osobám.
 12. V případě nedodržování tohoto řádu může být žák z herny školního klubu vyloučen.

Vnitřní řády školních klubů na obou pracovištích v plném znění najdete v záložce Dokumenty