Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Školní klub

Školní klub je zřízen jako školské zařízení při Základní škole Ostrava, Gebauerova 8, příspěvkové organizaci. Tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině, není pokračováním školního vyučování. Hlavním posláním školního klubu je zabezpečení zájmové činnosti a odpočinku žáků. Na naší škole provozujeme od 1. září 2020 školní klub na obou pracovištích a to pro žáky 5. - 9. ročníku.

V rámci Školního klubu je pro žáky zajištěn:

 • prostor k odpočinku a relaxaci
 • vyplnění volného času
 • vhodnou formou doplňuje výuku (vypracování domácích úkolů nebo doučování)
 • činnost zájmových kroužků - v tomto školním roce jsou kroužky realizovány v rámci projektů
 • příležitostné akce (nutnost písemného přihlášení)

PRACOVIŠTĚ GEBAUEROVA

provoz ve školním roce 2022/23 - denně po vyučování do 14:30 hodin

 

Přijďte si zahrát FIFA turnaj do školního klubu!

V květnu a červnu hrajeme opět o hodnotné ceny! Přijďte do školního klubu a ukažte své umění ve hře FIFA 2021. Zúčastnit se mohou všichni, kteří jsou přihlášeni do školního klubu. V červnu proběhne vyhlášení vítězů a předání cen.

Těšíme se na parádní zápasy a krásné góóóóly!

 

Pingpongový turnaj ve školním klubu

V listopadu a v prosinci probíhal ve školním klubu turnaj ve stolním tenise. Zájem ze strany dětí byl veliký a zúčastnili se ho především chlapci druhého stupně. Mezi chlapci panovala velká rivalita a při každém zápase byla vidět obrovská touha po vítězství. Nejlepší dva hráči pak sehráli finálový zápas a vítězem se stal Kevin Leško z 8. A. Na druhém místě skončil Honza Gregor z 7. A. Oběma finalistům gratulujeme a předáváme hodnotné ceny.

V příštím školním roce se těšíme na další ročník tohoto úspěšného turnaje!

 

 

ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU

 1. Školní klub umožňuje žákům odpočinek a rekreaci po školním vyučování, zapojení se do volnočasových aktivit, rozvíjí jejich osobité zájmy a schopnosti. Umožňuje pobyt ve škole po vyučování nebo mezi ním pod odborným pedagogickým dozorem.
 2. Žáci přichází po vyučování sami. Za žáka, který se nedostaví, vychovatel/ka neodpovídá.
 3. Žáci se řídí pokyny vychovatele/ky, asistenta pedagoga popř. školního asistenta a respektují je. Zachovávají ustanovení školního řádu.
 4. Žáci nepoužívají vulgárních slov, jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům a respektují se navzájem.
 5. Do školního klubu jsou přijímáni žáci z II. stupně. Mohou být však přijati i žáci I. st., kteří nedochází do ŠD. Rodiče přihlásí žáky vyplněním zápisního lístku.
 6. Školní klub poskytuje zájmové vzdělávání dle aktuální nabídky zájmových útvarů v příslušném školním roce.
 7. Při vstupu se žáci nahlásí vychovateli/le.
 8. Všichni žáci se chovají tak, aby neohrozili zdraví své a svých spolužáků či jiných osob.
 9. Do herny žáci vstupují přezutí, upravení. Hygienické zásady dodržují dle platných norem. V herně je nutné udržovat čistotu a pořádek.
 10. Žáci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení. Poškodí-li žák zařízení či vybavení, je povinen škodu uhradit.
 11. Do prostoru herny není povolen vstup nepřihlášeným žákům, rodičům ani cizím osobám.
 12. V případě nedodržování tohoto řádu může být žák z herny školního klubu vyloučen.

Kompletní Vnitřní řád Školního klubu