Školní klub

ŠKOLNÍ KLUB VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Vychovatel: Luděk Krayzel

V rámci Školního klubu je pro žáky 5. - 9. ročníku zajištěn:

 • prostor k odpočinku a relaxaci
 • vyplnění volného času
 • vhodnou formou doplňuje výuku (vypracování domácích úkolů nebo doučování)
 • činnost zájmových kroužků - v tomto školním roce jsou kroužky realizovány v rámci projektů
 • příležitostné akce (nutnost písemného přihlášení)

ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU

 1. Školní klub umožňuje žákům odpočinek a rekreaci po školním vyučování, zapojení se do volnočasových aktivit, rozvíjí jejich osobité zájmy a schopnosti. Umožňuje pobyt ve škole po vyučování nebo mezi ním pod odborným pedagogickým dozorem.
 2. Žáci přichází po vyučování sami. Za žáka, který se nedostaví, vychovatelka neodpovídá.
 3. Žáci se řídí pokyny vychovatelky případně asistenta pedagoga a respektují je. Zachovávají ustanovení školního řádu.
 4. Žáci nepoužívají vulgárních slov, jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům a respektují se navzájem.
 5. Do školního klubu jsou přijímáni žáci z II. stupně. Mohou být však přijati i žáci I. st., kteří nedochází do ŠD. Rodiče přihlásí žáky vyplněním zápisního lístku.
 6. Školní klub poskytuje zájmové vzdělávání dle aktuální nabídky zájmových útvarů v příslušném školním roce.
 7. Při vstupu se žáci nahlásí vychovatelce.
 8. Všichni žáci se chovají tak, aby neohrozili zdraví své a svých spolužáků či jiných osob.
 9. Do herny žáci vstupují přezutí, upravení. Hygienické zásady dodržují dle platných norem. V herně je nutné udržovat čistotu a pořádek.
 10. Žáci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení. Poškodí-li žák zařízení či vybavení, je povinen škodu uhradit.
 11. Do prostoru herny není povolen vstup nepřihlášeným žákům, rodičům ani cizím osobám.
 12. V případě nedodržování tohoto řádu může být žák z herny školního klubu vyloučen.

Kompletní Vnitřní řád Školního klubu 

© 2015 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz