Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Ve čtvrtek 23. 5. 2024 se konají na obou pracovištích třídní schůzky a také proběhne 2. kolo voleb do Školské rady. Přijďte se dozvědět, jak se vašim dětem daří ve škole a také zvolit členy školské rady z řad rodičů. Hlasovací lístky i potřebné informace dostanete ve vestibulu u hlavního vchodu na každém pracovišti vždy v době provozu sekretariátu a po dobu třídních schůzek.

Výskyt infekčního onemocnění ve škole na pracovišti Ibsenova

V souvislosti s výskytem infekčního onemocnění – žloutenky typu A (nemoc špinavých rukou, virová hepatitis typu A) se přijímají a vyhlašují hygienická opatření podle pokynů Krajské hygienické stanice MSK se sídlem v Ostravě.

Hygienická opatření pro školu budou trvat v termínu od 26. 4. 2024 do 5. 6. 2024 (pokud nedojde k dalšímu onemocnění).

  • Všichni žáci školy musí důsledně dodržovat základní hygienické návyky, především důkladné mytí rukou po použití WC a před konzumací stravy. Ve škole bude rozmístěno dostatečné množství desinfekčních prostředků. Nejrizikovější je přenos fekální cestou (dezinfekce toalety, mytí rukou po použití toalety). Nákaza běžnou cestou (kontaktem) je minimální. Pokud chcete ochránit sebe a své blízké, dodržujte zásady správné hygieny a nechte se očkovat.

23. 4. 2024 vyhlásila ředitelka školy řádné volby členů Školské rady za pedagogické pracovníky a za zákonné zástupce žáků na období 12. 7. 2024 – 11. 7. 2027. Další informace o průběhu voleb najdete na záložce Školská rada.

Ve čtvrtek 23. 5. v provozních hodinách sekretariátu a během třídních schůzek proběhne na obou pracovištích 2. kolo voleb - srdečně zveme zákonné zástupce žáků. Přijďte z navržených kandidátů vybrat členy Školské rady.

V souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy na 2. a 3. května 2024 ředitelské volno z provozních důvodů. Mimo provoz bude i školní klub a školní družina na obou pracovištích.

Ve středu 27. 3. 2024 končí výuka ve všech třídách na obou pracovištích z provozních důvodů v 11:40 hodin. Provoz ŠD a ŠK je zkrácen do 13,00 hodin.

Od čtvrtka 28. 3. do pondělka 1. 4. budou velikonoční prázdniny. Výuka bude pokračovat od úterý 2. 4. 2024.

Zápisy dětí do 1. ročníku a přípravné třídy pro šk. rok 2024/2025 budou na obou našich pracovištích (Gebauerova i Ibsenova) probíhat od 2. 4. do 30. 4. 2024

1) Příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce osobně:

  • na ZŠ Gebauerova dne 2. 4. a 3. 4. od 12,00 do 15,00

 

  • na odloučeném pracovišti Ibsenova dne 2. 4. a 3. 4. od 8,00 do 12,00
 

2) Příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce elektronicky:

3) Doručení žádostí o přijetí k povinné školní docházce poštou na adresu:

  • Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava – Přívoz, 702 00

Formální část zápisu:

Zákonný zástupce při osobním jednání předloží k žádosti rodný list dítěte, na jehož základě bude ověřena totožnost dítěte.

Při zaslání žádosti o přijetí k povinné školní docházce elektronicky bude zaslán i rodný list v elektronické podobě, který bude ověřen při prvním osobním kontaktu se zákonným zástupcem. Škola rodný list neuchovává, po ověření je zajištěn výmaz.

Při doručení žádosti o přijetí k povinné školní docházce poštou bude přiložena i prostá kopie rodného listu, která bude ověřena při prvním osobním kontaktu se zákonným zástupcem. Škola rodný list neuchovává, po ověření je odstraněn.

Kritéria pro přijímání žáků do 1.ročníku:

Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a děti umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči. Počet žáků, které je možné přijmout pro školní rok 2024–2025, je maximálně 60.

V případě odkladu školní docházky:

  • Žádost zákonného zástupce
  • Doporučující vyjádření školského poradenského zařízené (pedagogicko-psychologická poradny, speciálně pedagogické centrum)
  • Doporučující vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa

Přípravná třída

Do přípravné třídy základní školy lze v souladu se školským zákonem zařadit děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přednostně jsou zapsány děti, kterým byl povolen odklad školní docházky (tj. děti šestileté a starší) s doporučením na umístění do přípravné třídy.

Kritéria pro přijímání dětí do přípravné třídy:

  • Děti, kterým byl povolen odklad školní docházky (tj. děti šestileté a starší) a mají doporučující vyjádření školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy
  • Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (tj. děti pětileté), které mají doporučující vyjádření školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy.
  • Počet dětí, které je možné přijmout pro školní rok 2024 – 2025 je max. 30

Oznámení výsledku zápisu:

Seznam přijatých žáků do 1. tříd  pod registračními čísly bude zveřejněn dne 2. 5. 2024 na stránkách školy a vyvěšen na obou pracovištích.

Formuláře k zápisu: