Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Povinnosti zákonných zástupců

1. ZÁPIS A ŠKOLNÍ DOCHÁZKA

 • Rodiče dítěte jsou povinni s dítětem, jehož věk dosáhl 6-ti let, zúčastnit se zápisu do 1. třídy, který vyhlašuje škola. Tato povinnost platí i pro případ, kdy má rodič pochybnosti o dostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti svého dítěte a chtěl by nástup školní docházky o rok odložit. V tomto případě dostane u zápisu doporučení pro pedagogicko-psychologickou poradnu, kde bude způsobilost dítěte odborně posouzena. Podle doporučení ped.-psych. poradny pak může být rozhodnuto o odkladu.
 • Rodiče jsou povinni dbát, aby dítě docházelo do školy pravidelně a včas.
  Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodu předem známých žákovi nebo jeho rodičům, požádají rodiče žáka třídního učitele nebo ředitele školy o uvolnění z vyučování. Nemůže-li se zúčastnit vyučování z nepředvídaných důvodů, jsou rodiče žáka povinni nejpozději do dvou dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. V odůvodněných případech může škola požadovat lékařské potvrzení o nemoci žáka či jiný úřední doklad potvrzující nepřítomnost žáka. /Vyhláška č.291/199 Sb.,o základní škole,§3/
 • Povinností rodičů je též vyjádřit se k přihlášce žáka na střední školu nebo učiliště.
 • Uvolnění z vyučování:
  Chcete-li své dítě uvolnit během vyučování (např. návštěva lékaře apod.), je třeba v každém případě písemně o uvolnění požádat.
  Tento zdánlivě byrokratický požadavek plyne z důležité odpovědnosti, kterou škola má během celé vyučovací doby (dle rozvrhu v žákovské knížce) za svěřené děti. Ústní prohlášení dítěte např., že jde s maminkou…(k lékaři, na úřad atd.) v žádném případě nestačí.
 • Podmínky omlouvání absence žáků jsou stanoveny ve Školním řádu, výňatek z něj najdete ZDE

2. PŘÍSTUP RODIČŮ DO ŠKOLNÍHO AREÁLU

Vážení rodiče,
informujeme vás o tom, že vstup do venkovního areálu školy na pracovišti Gebauerova je z bezpečnostních a provozních důvodů možný ve dnech školního vyučování jen dle následujícího časového rozpisu:
7,40 – 8,00 h
11,40 – 12,00 h 
12,35 – 13,00 h 
13,30 – 15,00 h 
Vstup do venkovního areálu školy je možný jen za účelem vyzvedávání žáků 1.stupně po skončení výuky a vyzvedávání žáků ze školní družiny – nezdržujte se ve venkovním areálu školy, všechna zařízení venkovního areálu slouží výukovým činnostem školy, ne potřebám rodičů!!!!
V nutných případech mimo otvírací dobu venkovního areálu je vstup možný pouze hlavním vchodem školy.
Cizím osobám vstup přísně zakázán!!!
platnost od 1. 9. 2018
 

3. BEZPEČNOST V HODINÁCH Tv

Milí rodiče a zákonní zástupci žáků. Vzhledem k množícím se případům porušování zásad bezpečnosti v hodinách tělesné výchovy Vás tímto žádáme o pomoc s jejich dodržováním. Dohlédněte, prosím, na své děti a zkontrolujte, zda chodí do hodin tělesné výchovy řádně připraveny. Děti opakovaně zapomínají cvičební úbor, vhodnou obuv a některé si odmítají či nedokáží sundat na hodinu šperky (náušnice, řetízky či piercing). Tím ohrožují především bezpečnost svou a svých spolužáků. Děkujeme předem za vstřícnost a spolupráci s vyřešením tohoto problému. Zásady bezpečnosti dodržované v tělesné výchově si můžete přečíst ZDE

 

aktualizováno 13. 9. 2019