Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Školní jídelna

Obědy zajišťuje firma Aramark Services, s.r.o. Radlická 608/2, 150 00 Praha 5 – Smíchov.

Další informace o dodavateli obědů do naší školní jídelny včetně informací o aktuálním jídelním lístku najdete na stránkách Sodexho.cz. 

❗❗❗ K 31. 8. 2023 dojde k převedení objednávkového řešení na systém Obelix. On-line objednávky obědů budou probíhat přes nové webové rozhraní na zsostrava.aramark.cz  Konečné zůstatky kont budou převedeny do systému Obelix, není potřeba žádná akce ze strany uživatelů. Návod pro použití nového objednávkového systému najdete zde

Stravné od 1. 9. 2023:

I. kategorie do 6 let, narození po 1.9.2017 včetně 28,00 Kč
II. kategorie 7-10 let, narození po 1.9.2013 do31.8.2017 34,00 Kč
III. kategorie 11-14 let, narození po 1.9.2009 do31.8.2013 38,00 Kč
IV. kategorie nad15 let, narození před 31.8.2009 včetně 40,00 Kč
Cizí strávníci 115,00 Kč
Nový čip - vratná záloha 100,00 Kč

 

Vnitřní řád školní jídelny

Základní škola GEBAUEROVA, Ostrava

Školní stravování - oběd -  je poskytováno žákům a studentům dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování a platných hygienických předpisech, včetně následných změn a doplňků. Výdej stravy(obědů) pro cizí strávníky probíhá ve vyhrazenou dobu.

1. Školní jídelna zajišťuje stravování žáků ve dnech jejich pobytu ve škole.

2. Výdej stravy ve školní jídelně: 

11.30 – 11.35   cizí strávníci

11.35 – 11.40  výdej jídlonosičů

11.45 – 14.00 žáci a pracovníci školy

V době nemoci nemají žáci nárok na stravování ve školní jídelně. Rodiče si oběd mohou vyzvednout pouze první den nemoci dítěte v době od 11.30 – 11.35 hod. do jídlonosičů nebo v pozdějších hodinách dostanete  stravu na talíři a sami si ji přeložíte do jídlonosičů. Pokud rodiče jídlo neodhlásí na další dny, platí cenu za oběd 70,- Kč. 

3. Pro odběr stravy je nutno, aby byla v předstihu provedena úhrada a aby strávník měl u sebe přidělený čip. Úhrada stravného je možná několika způsoby:

 • Hotovostně na pokladně školní jídelny na ZŠ G. Píky a to ve dnech školního vyučování v době od 7.00 – 9.00 a od 11.30 – 13.45 hodin
 • Hotovostně ve školních výdejnách ZŠ NA MLÝNICI, ZŠ GEBAUEROVA, ZŠ GAJDOŠOVA A ZŠ NÁDRAŽNÍ v době výdeje obědů.
 • Bezhotovostně na číslo účtu 115-9519720267/0100 vedený u KOMERČNÍ BANKY. Jako variabilní symbol platby je třeba použít evidenční číslo strávníka, které vám sdělíme na telefonním čísle: 596612381

4. Objednávání obědů

 • V případě, že žák má uhrazené stravné, je nutné si na terminálu v jídelně objednat pokrm. Tuto objednávku je možné provést i na týden dopředu
 • V případě zájmu si může žák objednávku změnit na jiné MENU, případně oběd odhlásit
 • Objednávku je možné měnit nejpozději 1 pracovní – školní den dopředu do 14.00 hodin

Změna objednávky je možná:

 • na objednávacím terminálu v jídelně – viz pokyny terminálu nebo
 • na webové stránce školní jídelny při zadání přístupového hesla, které obdržíte u manažerky provozu ve školní jídelně  http://zs-generala-piky.portal.sodexo.cz

5. Povinnosti zákonných zástupců

 • Informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích strávníka nebo jiných skutečnostech, na které je nutno brát ze zdravotního hlediska ohled

6. Práva a povinnosti strávníků

 • Využívají stravovací služby a informace týkající se školního stravování
 • Využívají bezpečnosti a ochrany zdraví, na život ve zdravém životním prostředí
 • Nejsou nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla
 • Dodržují pravidla kulturního stravování
 • Nesmějí se dopouštět projevů rasismu či šikanování
 • Dbají na čistotu rukou a přiměřenou čistotu oděvu vzhledem k předcházejícím činnostem
 • Před odchodem z jídelny odevzdají použité nádobí, příbory a tácy
 • Neodnášejí vydané jídlo z místnosti, je určeno ke konzumaci v jídelně

7. Bezpečnost a ochrana zdraví strávníků

 • žáci jsou povinni chránit své zdraví, zdraví ostatních dětí, pracovníků školy a ostatních osob
 • žáci dodržují při všech činnostech zásady bezpečnosti a ochrany zdraví

8. Dohled a pokyny pro strávníky

 • Vstup do jídelny mají jen strávníci s platným čipem a mají na daný den přihlášený oběd
 • Osoby, které se v jídelně nestravují a nemají zakoupený oběd, nemají právo se zde zdržovat
 • V šatně nenechávají cenné věci
 • Žáci dbají na kulturu stolování, dodržují řád školní jídelny a řídí se pokyny vedoucí školní jídelny, pedagogů, vedoucí kuchařky na výdeji, nebo osoby pověřené k vykonávání dohledu
 • Z jídelen je zakázáno vynášet inventář školní jídelny (talíře, příbory, sklenice)
 • Strávníci jsou povinni udržovat předměty tvořící zařízení oddělení školní jídelny v pořádku a nepoškozené
 • Při neúmyslném rozbití nádobí, nebo rozlití jídla nahlásí tuto skutečnost strávník pověřenému zaměstnanci školní jídelny – paní kuchařce na výdeji - , která zajistí úklid
 • Za škodu na majetku ve školní jídelně, kterou způsobí žák úmyslně, bude vyžadována náhrada
 • Jídelní lístky jsou vyvěšeny na informativních tabulích
 • Dohled dbá o bezpečnost stravujících se, organizuje odběr stravy a bezpečnost prostředí, dbá na to, aby strávníci po sobě zanechali čisté stoly a podlahu. Strávníci se mohou v případě potřeby na odhled obracet
 • Veškeré připomínky týkající se kvality a kvantity stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší manažerka provozu
 • Úraz a nevolnost hlásí žák vedoucímu školní jídelny

S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci seznámeni formou vývěsek v každé jídelně na viditelném místě. Z důvodu jeho porušení může být strávník dočasně i trvale ze stravování vyloučen.

Další informace naleznete také na webové stránce případně na telefonním čísle: 596612381

Finanční limity na potraviny a výše plateb jsou uvedeny v příloze a mohou se měnit                                         

Tento vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnosti dne 1.9.2021 a je stanoven na dobu neurčitou. K 1. 9. 2022 došlo k úpravě ceny za stravné.

Zpracovala manažerka provozu: Pavlína Gáliková, tel.kontakt  602 352 877

Kontakty na dodavatele obědů:

ZŠ Generála Píky
Generála Píky 13A
702 00 Ostrava
T: tel.: 596 628 733, mob.: 739 002 116
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.