Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Dejme dětem další šanci II

Od 1. 6. 2019 do 30. 11. 2021 realizovala naše škola projekt Dejme dětem další šanci II s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012826, v rámci výzvy č. 02_18_063 Šablony II. Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a byl spolufinancován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.

Cílem výzvy bylo podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.
Aktivity byly zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále byly podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

V rámci projektu realizovaného na naší škole byly realizovány šablony:

  • 2.II/1 a 2.V/1  Školní asistent - personální podpora ZŠ a ŠD/ŠK
  • 2.II/6, 2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin
  • 2.II/10 Tandemová výuka v ZŠ
  • 2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • 2.V/11 Klub pro účastníky ŠD/ŠK

Vzhledem k protiepidemickým opatřením ve školství v letech 2020 a 2021 došlo na žádost školy k prodloužení projektu - byl realizován 30 měsíců do 30. 11. 2021.

Aktualizováno 1. 12. 2021