Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Zápis do 1. ročníku a přípravné třídy

Zápisy dětí do 1. ročníku a přípravné třídy pro šk. rok 2023/2024 budou na obou našich pracovištích (Gebauerova i Ibsenova) probíhat od 3. 4. do 28. 4. 2023

1) Příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce osobně:

  • na ZŠ Gebauerova dne 3. 4. a 4. 4. od 12,00 do 15,00

 

  • na odloučeném pracovišti Ibsenova dne 3. 4. a 4. 4. od 8,00 do 12,00
 

2) Příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce elektronicky:

3) Doručení žádostí o přijetí k povinné školní docházce poštou na adresu:

  • Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava – Přívoz, 702 00

Formální část zápisu:

Zákonný zástupce přiloží k žádosti kopii rodného listu dítěte (buď v digitální podobě  - sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie.

Kritéria pro přijímání žáků do 1.ročníku:

Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a děti umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

  • Počet žáků, které je možné přijmout pro školní rok 2023 – 2024 je max. 60

V případě odkladu školní docházky:

  • Žádost zákonného zástupce
  • Doporučující vyjádření školského poradenského zařízené (pedagogicko-psychologická poradny, speciálně pedagogické centrum)
  • Doporučující vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa

Přípravná třída

Do přípravné třídy základní školy lze v souladu se školským zákonem zařadit děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přednostně jsou zapsány děti, kterým byl povolen odklad školní docházky (tj. děti šestileté a starší) s doporučením na umístění do přípravné třídy.

Kritéria pro přijímání dětí do přípravné třídy:

  • Děti, kterým byl povolen odklad školní docházky (tj. děti šestileté a starší) a mají doporučující vyjádření školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy
  • Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (tj. děti pětileté), které mají doporučující vyjádření školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy.
  • Počet dětí, které je možné přijmout pro školní rok 2023 – 2024 je max. 30

Oznámení výsledku zápisu:

Seznam přijatých žáků do 1. tříd  pod registračními čísly bude zveřejněn dne 2. 5. 2023 na stránkách školy a vyvěšen na obou pracovištích.

Formuláře k zápisu: